Basket_selected Twój koszyk:
Koszyk jest pusty

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl

I.INFORMACJE OGÓLNE

Regulamin sklepu internetowego bezglutenowyswiat.pl, zwany dalej "Regulaminem" określa zasady prowadzenia transakcji kupna-sprzedaży produktów w sklepie internetowym wwwbezglutenowyswiat.pl, prowadzącym działalność w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Długiej 23, 63 - 400 Ostrów Wlkp.

 
II.SŁOWNIK

SPRZEDAWCAAleksandra Śniegocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Aleksandra Śniegocka Codis; adres prowadzonej działalności gospodarczej: ul.Długa 23, 63-400 Ostrów Wielkoplski, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP 6221521290, REGON 250562342.

KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zdolna do dokonywania czynności prawnych, która zamawia i nabywa Towary w Sklepie Internetowym, na warunkach określonych w Regulaminie, przy czym warunkiem dokonywania zamówień i nabywania Towarów przez Klienta jest posiadanie przez niego Konta na Stronie Internetowej.

STRONA INTERNETOWA - Strona internetowa www.bezglutenowyswiat.pl za pośrednictwem której Klient składa a Sprzedawca przyjmuje zamówienie dotyczące Towaru oferowanego w Sklepie Internetowym.

SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy jest prowadzony przez Sprzedawcę w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Długiej 23,w którym zamówienia Towaru składa się za pośrednictwem Strony Internetowej a realizacja zamówienia dokonywana jest za pośrednictwem dostawców.

TOWAR - Towarem są produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, przy czym Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.

KONTO INTERNETOWE - Baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w Sklepie Internetowym.

CENA - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w sklepie bezglutenowyswiat.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. 

DOSTAWCA - firma kurierska , podana w sklepie, współpracującą ze Sprzedawcą. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

KOSZTY DOSTARCZENIA TOWARU - opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione w sklepie bezglutenowswiat.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. 

ZAMÓWIENIE - zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem.

REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

USŁUGODAWCA – Aleksandra Śniegocka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Codis Aleksnadra Śniegocka, adres prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Długa 23, 63-2400 Ostrów Wielkopolski wpisana do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 6221521290, REGON 250562342.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 
III.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym bezglutenowyswiat.pl dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty za zamówiony towar, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl, oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

-komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3.Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego bezglutenowyswiat.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl wymaga zarejestrowania się. 

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

 
IV.REJESTRACJA

1.W celu rejestracji w Sklepie Internetowym bezglutenowyswiat.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym bezglutenowyswiat.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl są nieodpłatne.  

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym bezglutenowyswiat.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym bezglutenowyswiat.pl.

 

V.INFORMACJE O PRODUKTACH

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  

2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego bezglutenowyswiat.pl

-zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

-nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wyboru firmy kurierskiej, która dostarcza produkty do Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

VI.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na Stronie Internetowej.

2. Zakupów w Sklepie Internetowym dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w Sklepie Internetowym, po akceptacji zamówienia przez Klienta.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia na podany przez niego adres mailowy.

5. Dostawa produktów do Klienta realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach.

6. Zamówienia złożone przez Klientów nie przestrzegających Regulaminu nie będą realizowane.

7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta przed realizacją Zamówienia w celu zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Klient wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

8. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia pracownik Sprzedawcy może skontaktować się z Klientem pod podany przez Państwa numer telefonu w przypadku wątpliwości i ewentualnych braków w asortymencie. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

9. Dostawcą nabywanych przez Klienta produktów jest firma zewnętrzna realizująca dostawę na zlecenie Sprzedawcy. Dostawy są realizowane przez Kurierów upoważnionych przez Dostawcę. Zamówione Towary są starannie pakowane w kartony firmowe.

10. Klient zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami dostawy Towaru.

11.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

12. Faktura VAT zostanie doręczona wraz z zamówieniem w przypadku zgłoszenia przez Państwa żądania otrzymania faktury poprzez zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zamówienia. W pozostałych przypadkach wraz z dostawą Klient otrzymuje paragon fiskalny.

13. W momencie akceptacji zamówienia na stronie www.bezglutenowyswiat.pl, Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności za dokonane zakupy, to jest:

-przy odbiorze - Gotówką - Zapłata należności następuje przy odbiorze zamówienia w polskich złotych

-on-line - Kartą płatniczą on-line - możliwa jest płatność kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic z poziomu strony www.bezglutenowyswiat.pl w systemie przelewy24 na zasadach określonych przez tego operatora na stronie: www.przelewy24.pl,

Opratorem kart płatniczych jest firma PayPro SA Agent Rozliczeniowy,ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,NIP 7792369887,Regon 301345068

Płatność on-line kartą płatniczą może nastąpić jedynie, gdy posiadana przez Zamawiającego karta daje mu taką możliwość, 

-przelew na konto Sprzedawcy.

14. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowania nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

 15. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 
VI. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Klient przed dokonaniem odbioru towaru ma możliwość sprawdzenia dostarczonej przesyłki w obecności kuriera-sprzedawcy. Wszelkie reklamacje należy zgłosić w pierwszej kolejności do kuriera dostarczającego przesyłkę. Kurier ma obowiązek przyjąć uzasadnione reklamacje oraz na życzenie Klienta przyjąć zwrot części lub całości przesyłki, rozliczając na miejscu tylko wartość zakupionych produktów. W przypadku stwierdzenia wad produktów po zapłaceniu przez klienta za przesyłkę, należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo ze Sklepem Internetowym.

Reklamacje rozpatrywane są w trybie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)

2. Klient może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zrealizowania zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot uiszczonej za zakupione towary należności oraz zobowiązany będzie zwrócić otrzymane towary w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot odbywa się na tę samą kartę płatniczą.

 
VII. W razie sporów właściwym Sądem do rozstrzygnięcia będzie Sąd według miejsca prowadzenia Działalności Gospodarczej.

 
VIII. OCHRONA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep Internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia Klientom usług na najwyższym poziomie, co obejmuje m.in. informowanie Klientów o oferowanych przez Sprzedawcę Towarach. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o naszej firmie oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klientów.
Adresy IP użytkowników są wykorzystywane w celach statystycznych. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Sklepu Internetowego.
Informacje kontaktowe Klientów są także wykorzystywane w celu nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Użytkownicy mają możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów elektronicznych, co do których uprzednio wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.


IX. ZABEZPIECZENIA

1. Mając na celu ochronę danych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją witryna Sklepu Internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedawca zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Klientów zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

2. Dostęp do danych osobowo-adresowych Klientów ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Sklepu internetowego bezglutenowyswiat.pl.

3. Sprzedawca nie gromadzi żadnych informacji o swoich użytkownikach - pozostają oni anonimowi tak długo, dopóki oni sami nie zdecydują się na ujawnienie swoich danych osobowych. Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych - dane osobowe Klientów są przechowywane w serwerze należącym do firmy ADVOX z siedzibą w Poznaniu;

4. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby Sprzedawcy i  przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

5.Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.

6.Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie zgody Klienta wyrażonej przed złożeniem zamówienia.

X. KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych pod numerem  501 138 398(koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce Kontakt.